voorwaarden e-tickets


Voor alle vragen en opmerkingen over tickets kan de bezoeker gebruik maken van dit e-mailadres: info@oudekerk.nl.

Algemene voorwaarden e-ticketing Stichting Oude Kerk te Amsterdam

1. Onder ‘e-ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Stichting de Oude Kerk te Amsterdam (de ‘Oude Kerk’): www.oudekerk.nl en wordt geprint door de Bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs tot de Oude Kerk. Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.

2. Het e-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
• De e-tickets zijn niet gebonden aan een dag of tijdstip, tenzij het een ticket voor een specifiek evenement betreft, en zijn geldig tot en met een jaar na de dag van aankoop.
• Hoewel onze scanners van mobiele telefoons kunnen aflezen adviseren wij uw e-ticket(s) te printen.
• Het e-ticket is alleen geldig op de periode die op het e-ticket wordt vermeld en gedurende de openingstijden van de Oude Kerk
• E-tickets kunnen niet worden ingeleverd en/of gerestitueerd.

3. Voor vragen en opmerkingen over e-tickets kan de Bezoeker mailen naar info@oudekerk.nl.

4. E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.oudekerk.nl. Een aanbod van de bezoeker wordt geacht te zijn gedaan indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan de Oude Kerk heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘bevestigen’ in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en de Oude Kerk komt tot stand op het moment dat de Oude Kerk, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de Bezoeker en de Oude Kerk. Op het e-ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. Op de aankoop van een e-ticket is de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ niet van toepassing wegens het tijdsgebonden karakter van de e-ticket.

5. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van iDeal of een creditcard-transactie. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.

6. Een e-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot de Oude Kerk. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket.

7. In geval van annulering van een evenement waarvoor tickets zijn aangeschaft neemt de Oude Kerk zo snel mogelijk contact op met alle kopers van het ticket om wijziging of restitutie van het ticket mogelijk te maken. Het contact zal plaatsvinden per e-mail. Bezoekers worden geadviseerd op de dag van het bezoek hun email-inbox te controleren om zo een eventuele onnodige reis te besparen.

8. Houders van bepaalde geldige kaarten of lidmaatschapspassen die vermeld worden in de bestelprocedure komen in aanmerking voor korting. Indien de Bezoeker in aanmerking komt voor korting dient de bezoeker het bewijs van korting mee te nemen en te tonen bij bezoek aan de Oude Kerk. Indien dit niet mogelijk is dient de Bezoeker de volledig prijs te betalen of het verschil bij te betalen. De korting is alleen geldig voor de persoon die vermeld staat op de desbetreffende kaart.

9. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het e-ticket besteld heeft.

10. De Oude Kerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de Bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde mailadres.

11. Op deze Algemene Voorwaarden en de door de Bezoeker met de Oude Kerk te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. De gegevens die bij de aanschaf van een ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het ticket besteld heeft. De gegevens worden uitsluitend door de Oude Kerk gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.