For English see below.

Primera carta al Papa

Eerste brief aan de paus

Buenos Aires, 24 december 1997

Johannes Paulus II

Vaticaanstad

Geachte heer,

Het einde van het millennium nadert. Zeer waarschijnlijk naderen de Apocalyps en het Laatste Oordeel. Als het zeker is dat er maar heel weinig mensen zijn die gered zullen worden, zoals het evangelie waarschuwt, nadert het begin van een eindeloze hel voor de meerderheid van de mensheid. Om dit te voorkomen, hoeft er alleen maar teruggekeerd te worden naar God, de gerechtigheid van de vader, zoals gedicteerd in Genesis. Als Hij Eva’s ongehoorzaamheid bestrafte door onze onsterfelijkheid te onderdrukken, is het niet eerlijk dat de Zoon het zoveel eeuwen later aan ons teruggeeft om het lijden te verlengen. Als een deel van de Drie-eenheid een straf dicteert waarvan de straf eindigt en wordt voltooid met de dood, kan een ander deel niet elke zaak openen, nog een zin toevoegen, het kadaver reanimeren en een extra straf toepassen die oneindig veel groter is dan de straf die de zondaar al eens heeft voltooid met de dood. De gerechtigheid van de Zoon is in tegenspraak en strijd met die van de Vader. Het bestaan van het paradijs rechtvaardigt dat van de hel niet: de goedheid van de weinige geredden zal hen niet toelaten om voor eeuwig gelukkig te zijn wetende dat vriendinnen of zusters of moeders of vrienden en ook vreemden en vijanden (naaste die Jezus ons beval lief te hebben en te vergeven) lijden in het land van Satan. We vragen u daarom om terug te keren naar de Pentateuch en de nietigverklaring van het laatste oordeel en de onsterfelijkheid te verwerken.

Hoogachtend,

CIHABAPAI (Club van goddelozen, ketters, afvalligen, godslasteraars, atheïsten, heidenen, agnostici en ongelovigen)

______________________________________________________________________________________________________________

First letter to the pope

Buenos Aires, December 24, 1997

John Paul II

Vatican City

Dear Sir,

The end of the millennium approaches. Very possibly, the Apocalypse and the Final Judgment are approaching. If it is certain that those who will be saved are very few, as the Gospel warns, the beginning of an endless hell approaches for the majority of humanity. In order to avoid this, all that need be done is to return to God the father’s justice as dictated in Genesis. If He punished Eve’s disobedience by suppressing our immortality, it is hardly just that the Son return it to us, so many centuries later, to prolong suffering. If one part of the Trinity dictates a sentence whose punishment ends and is completed with death, another part cannot open every case, add another sentence, resuscitate the cadaver and apply an additional punishment that is infinite times greater the sentence already completed by the sinner once dead. The justice of the Son contradicts and violates that of the Father. The existence of Paradise does not justify that of Hell: the goodness of the few saved will not permit them to be happy knowing for all eternity that girlfriends or sisters or mothers or friends and also strangers and enemies (neighbor which Jesus ordered us to love and forgive) suffer in the land of Satan. We ask you therefore, to return to the Pentateuch and process the annulment of the Final Judgment and of immortality.

Respectfully yours,

CIHABAPAI (Club of the impious, heretics, apostates, blasphemers, atheists, pagans, agnostics and faithless)