For English see below.

Nosotros no sabíamos

Wij wisten het niet

Dit is een onvolledig overzicht van een deel van de nieuwsberichten die de kranten in 1976 publiceerden over de eerste periode van onderdrukking ontketend door de junta van Videla. Het zijn nieuwsberichten die door de filter van de censuur zijn weten heen te komen of als boodschappers van terreur werden doorgelaten. Hoewel ze lang niet alle misdaden omvatten die door onze FFAA (krijgsmacht) zijn gepleegd, geven ze een idee van het klimaat dat de bevolking ervaarde en de mate van kennis die degenen hadden die de misdaden gerechtvaardigden met een ‘het zal voor iets zijn’, het nieuwe strafrecht van de onderdrukkers en hun parochies, een expressie die ze na de processen vervingen door “wij wisten het niet”.

Hier ontbreekt, maar zal worden toegevoegd, de informatie die de medeplichtigheid van een groot deel van de Kerk documenteert, medeplichtigheid die voortduurde toen zij om de gratie van de veroordeelden vroeg en die opnieuw aan het licht kwam toen de nuntius Calabresi de vergeven personen uitnodigde maar niet vrijsprak, om met kardinaal Quarracino te proosten op het dertienjarige pausdom van Juan Pablo, in oktober 1991.

Van dit materiaal, dat in 1976 werd samengesteld, werden destijds vier exemplaren in Brazilië gepubliceerd, drie werden er in 1984 gepubliceerd ook in São Paulo, Brazilië, en vier andere voor de tentoonstelling “500 jaar Repressie” gehouden in het Centro Recoleta in augustus 1992.

León Ferrari Buenos Aires, 1992

Kranten:

BHA Buenos Aires Herald
C Clarín
Crónica
N La Nación
Le Monde
O La Opinión
P La Prensa
R La Razón
La Voz del Interior

Opmerking: vanaf 1992 werden, zoals gevraagd, ongeveer 20 exemplaren per jaar gefotokopieerd.

______________________________________________________________________________________________________________

We did not know

This is an incomplete summary of some of the articles that the newspapers published in 1976 about the first period of repression unleashed by the Videla military junta. They are articles that managed to get through the filter of censorship, or that were allowed to get through as messengers of terror. Although they are far from encompassing all of the crimes committed by our FFAA [Armed Forces], they give an idea of the climate that the population experienced and the level of knowledge had by those who justified the crimes with, “it will be for something,” the new criminal code of the oppressors and their parishes, an expression that after the trials they replaced with, “we did not know.”

Missing here, but which will be added, is the information that documents the complicity of a good part of the church, a complicity that continued when it asked for the pardon of the condemned and that manifested again when the Nuncio Calabresi invited those pardoned but not acquitted, to toast with the Cardinal Quarracino to the thirty years of the papacy of John Paul II, in October 1991.

From this material, which was compiled in 1976, four copies were published in Brazil that same year, three were published in 1984 also in São Paulo, Brazil, and four others for the exhibition “500 Years of Repression,” realized at the Centro Recoleta in August of 1992.

León Ferrari Buenos Aires, 1992

Newspapers:

BHA Buenos Aires Herald
C Clarín
Crónica
N La Nación
Le Monde
O La Opinión
P La Prensa
R La Razón
La Voz del Interior

Note: From 1992, as requested, around 20 copies were photocopied a year.