vacature(s) raad van toezicht oude kerk

Emma NieuwsWant create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De Raad van Toezicht van de Oude Kerk bestaat uit maximaal negen leden. De zittende raad
benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Oudekerkgemeente (OKG) draagt twee
leden voor. De Raad benoemt de leden.

De Raad houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Stichting
de Oude Kerk (Oude Kerk), mede in het licht van de maatschappelijke taak van het instituut.
Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de
jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement, dat
tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Leden van de
Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot
herbenoeming voor een tweede en derde termijn van drie jaar. De maximale zittingsperiode
bedraagt derhalve negen jaar.

De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:
• Rein Kronenberg (voorzitter), 1e benoeming juni 15, defungeren per 1 juni 2018
• Hedy d’Ancona, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2014, 2e benoeming
juni 17, treedt af na afloop 2e termijn op 1 januari 2018
• Floris van Hall, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2011, 2e benoeming
juni 17, uiterlijk defungeren juni 2019
• Lex Kloosterman, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2011, 2e benoeming
juni 14, 3e benoeming juni 17, uiterlijk defungeren juni 2020
• Hans Kodde, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2012, 2e benoeming juni
15, 3e benoeming uiterlijk defungeren juni 2018
• Peter Tomson, voorgedragen door de Oudekerkgemeente, benoemd door de Raad
van Toezicht per juni 2016, 2e benoeming juni 19, 3e benoeming uiterlijk defungeren
juni 2022
• Barbara Visser, door de Raad van Toezicht per juni 2016, 2e benoeming juni 19, 3e
benoeming uiterlijk defungeren juni 2022
• Hermine Pool, voorgedragen door de Oudekerkgemeente, benoemd door de Raad
van Toezicht per april 2017, 2e benoeming juni 2020, uiterlijk defungeren 2023
• Vacature per maart 2018

Vacature raad van toezicht
Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de
organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede
afstemming met diverse stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving, publieke en
private fondsen en stakeholders zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de
organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met
kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de
organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht
kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de Raad van Toezicht, naast de informatie van de
bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich
actief. Naast het toezicht houden vervult de Raad van Toezicht de rol van klankbord voor het
bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de
organisatie. Ten slotte vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het bestuur
van de organisatie.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de Raad van Toezicht naar een
samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een
aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en
besluitvorming. Leden van de Raad van Toezicht kunnen aantoonbaar de rol van
toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Profiel
Bij de bepaling van het profiel van een nieuw lid betrekt de Raad altijd de samengestelde
kennis, het netwerk, de specifieke deskundigheden en ervaring van alle leden. Voor de
huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met de volgende functie-eisen en
uitgangspunten:

Specifieke eisen
• ervaring in en een uitstekend relatienetwerk onderhoudend met het culturele veld en
de erfgoedsector;
• ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een museum of organisatie op het gebied
van (hedendaagse) kunst
• (indien interesse in de functie van voorzitter) ervaring met bestuurlijke processen en
politieke besluitvorming
Aanvullende algemene eisen
• academisch denk- en werkniveau;
• aantoonbare affiniteit met hedendaagse kunst en erfgoed;
• affiniteit met de inhoudelijke doelen van Oude Kerk;
• voldoende tijd om inzet te leveren;
• onderschrijven en naleven van de code cultural governance;
• vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een
oordeel te kunnen vormen over, door het bestuur voorgelegde, aangelegenheden en
om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
• vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het
bestuur.

Uitgangspunten
• De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen.
• Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één of meerdere in te stellen
(sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast
bent u regelmatig aanwezig bij openingen/exposities en andere activiteiten.
• Oude Kerk zoekt een toezichthouder die bereid is om zich onbezoldigd in te zetten.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rein Kronenberg op 06-52416165.

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten aan Rein Kronenberg via het mailadres info@oudekerk.nl.
Reageren kan tot 15 februari 2018. In de twee weken die hierop volgen vinden oriënterende
gesprekken plaats. Hierna vinden de selectiegesprekken plaats. Zodra deze datum bekend is
zullen wij u hierover informeren. Vervolgens vindt er op 5 maart 2018 een voordracht met de
voltallige RvT plaats.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Delen