vacature: raad van toezicht

Marian Cousijn Nieuws


Er komen een aantal vacatures vrij in de Raad van Toezicht van de Oude Kerk. Voor een goede vervulling van de governance streven we naar een samenstelling van generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft op basis van deskundigheid een eigen aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de Raad van Toezicht kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van maatschappelijke en professionele ervaring.

De Raad van Toezicht van de Oude Kerk bestaat uit maximaal negen leden. De zittende Raad benoemt de voorzitter. De Raad houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Stichting de Oude Kerk (Oude Kerk) in het licht van de maatschappelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede en derde termijn van drie jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve negen jaar.

profiel
Voor de huidige vacatures gaat de aandacht uit naar een lid met de volgende functie-eisen en uitgangspunten:

lid met specialisatie kunst (per direct)
– Bestuurlijke ervaring binnen een culturele instelling, bij voorkeur een museum
– Visie op hedendaagse kunst en in het bijzonder de relatie kunst en erfgoed
– Werkzaam als autonoom kunstenaar
– Wonend in Amsterdam
– Bij voorkeur kennis van een of meer van de volgende deelgebieden: hedendaagse kunsten, interhistorisch, context-specifiek, holistische benadering kunst.

aanvullende algemene eisen
– Academisch denk- en werkniveau;
– Aantoonbare affiniteit met erfgoed én hedendaagse kunsten;
– Affiniteit met de inhoudelijke doelen van Oude Kerk;
– Voldoende tijd om inzet te leveren;
– Onderschrijven en naleven van de Code Cultural Governance;
– Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over, door het bestuur voorgelegde, aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
– Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat specifieke interesse uit naar mensen met een niet-Westerse achtergrond en naar vrouwelijke toezichthouders.

uitgangspunten
De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Leden hebben zitting in één of meerdere in te stellen (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn ze regelmatig aanwezig bij openingen, exposities, concerten en andere activiteiten.
Oude Kerk zoekt een toezichthouder die bereid is om zich onbezoldigd in te zetten.

procedure
Op basis van een eerste kennismaking met de voorzitter en/of een delegatie van de Raad en kandidaten wordt een keuze gemaakt. Het streven is om het nieuwe lid van de Raad van Toezicht op 11 mei te benoemen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Grandjean of Emma van Oudheusden via 020 625 8284. Reageren kan per mail (motivatie en CV) naar: info@oudekerk.nl.

 


Delen