algemene bezoekersvoorwaarden

Laurence Ostyn Nieuws


Afdeling 1 – Definities en algemeen

 1. Definities
  1.1 De volgende met een hoofdletter geschreven definities hebben de navolgende betekenis:
 • Bezoeker: een ieder die i) een Toegangsbewijs koopt, ii) daarvoor een bestelling doet, iii) daarvoor door of namens de Stichting een aanbod wordt gedaan, of iv) met of zonder geldig Toegangsbewijs de Oude Kerk betreedt of wenst te betreden. Onder Bezoekers wordt niet verstaan gemeenteleden van de Oude Kerk die kerkdiensten van de Oude Kerk bezoeken, buiten de betrokkenheid van de Stichting;
 • Entreeticket: een door of namens de Stichting uitgegeven document bedoeld om personen toegang te verschaffen tot de Oude Kerk;
 • Groep: een groep van meerdere Bezoekers die als groep de Oude Kerk bezoeken;
 • Organisator: een natuurlijke of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig bezoeken van meerdere personen aan de Oude Kerk organiseert, als bedoeld in afdeling 3;
 • Oude Kerk: de door de Stichting voor het publiek opengestelde ruimten van het gebouw de Oude Kerk, aan het Oudekerksplein 23 te Amsterdam;
 • Public Programme Activiteit: een door de Stichting aan het algemene publiek aangeboden activiteit anders dan enkel het toegang bieden tot de Oude Kerk, zoals een rondleiding of evenement;
 • Public Programme Ticket: een door of namens de Stichting uitgegeven toegangsbewijs voor een Public Programme Activiteit;
 • Stichting: de stichting Stichting De Oude Kerk te Amsterdam, gevestigd en kantoorhoudende te (1012 GX) Amsterdam, aan het Oudekerksplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41200138, met BTW nummer: 0031.35.718.B.01;
 • Toegangsbewijs: een Entreeticket of een Public Program Ticket.

 

 1. Algemeen
  2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van goederen, diensten en/of anderszins door de Stichting, de toegang van Bezoekers tot, en het verblijf van Bezoekers in, de Oude Kerk, de koop van Toegangsbewijzen, en alle daarmee verband houdende activiteiten van de Stichting en verbintenissen tussen Bezoekers, Organisatoren en de Stichting.2.2 Door een bestelling of de koop van een Toegangsbewijs of de toegang van de Oude Kerk, aanvaardt de Bezoeker de toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden.2.3 Van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt slechts afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk met de Stichting overeengekomen.

  2.4 Naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kunnen waar aangegeven andere voorwaarden van de Stichting van toepassing zijn. Indien en voor zover bepalingen uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en andere voorwaarden van de Stichting tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen uit die andere voorwaarden.

  2.5 De Stichting is gerechtigd deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en overige voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De geldende algemene en overige bijzondere voorwaarden zijn te raadplegen op oudekerk.nl/nieuws/algemene-bezoekersvoorwaarden/.

 

 1. Aanbiedingen en koop van Toegangsbewijzen
  3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen van de Stichting vrijblijvend.3.2 Toegangsbewijzen kunnen worden gekocht op de door de Stichting aangegeven manier.3.3 Door of namens de Stichting bekend gemaakte prijzen en overige voorwaarden en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke (typ)fouten.

  3.4 Voor consumenten gepubliceerde prijzen zijn inclusief btw en inclusief eventuele overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. Andere prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en overheidsheffingen.

  3.5 Voor de online verkoop van Toegangsbewijzen op de website oudekerk.nl geldt dat de koop tot stand komt op het moment dat het bestelproces wordt afgerond en door of namens de Stichting per e-mail een boekingsbevestiging aan de Bezoeker is verzonden.

  3.6 Door het doen van een bestelling via oudekerk.nl stemt de Bezoeker ermee in:
  I. geen bestellingen te doen in het kader van handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten;
  II.  exacte en juiste (NAW-)gegevens te verschaffen;
  III. zijn (inlog)gegevens geheim te houden en niet aan derden te verstrekken.

  3.7 De Oude Kerk is niet verplicht tot restitutie van ongebruikte Toegangsbewijzen.

  3.8 De hierna volgende omstandigheden leider nimmer tot enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding door de Stichting:
  a) het niet zichtbaar zijn van een of meer voorwerpen uit de collectie van de Oude Kerk;
  b) de gedeeltelijke sluiting van de Oude Kerk, waaronder begrepen een gedeeltelijke sluiting als gevolg van het voorbereiden of afbreken van tentoonstellingen;
  c) verlies van het Toegangsbewijs.

  3.9 Het wettelijk ontbindingsrecht van artikel 6:230o BW heeft geen betrekking op toegangsbewijzen.

 

 1. Toegang tot en verblijf in de Oude Kerk
  4.1 Het is uitsluitend na vertoon van een geldig Toegangsbewijs toegestaan de Oude Kerk te betreden, tijdens de reguliere openingstijden van de Oude Kerk.4.2 Een Toegangsbewijs kan slechts eenmaal gebruikt worden, door een (1) persoon.4.3 Toegangsbewijzen worden ongeldig door het enkele verstrijken van de daarop vermelde datum.

  4.4 Online aangeschafte Toegangsbewijzen moeten ofwel (correct) uitgeprint ofwel digitaal via een smartphone/tablet kunnen worden getoond zodat de daarop bevindende barcode door de Stichting kan worden gescand.

  4.5 De Stichting is gerechtigd de reguliere openingstijden van de Oude Kerk aan te passen wegens op- of afbouw van kunstinstallaties, restauratie- of onderhoudswerkzaamheden.

  4.6 De Stichting is gerechtigd de Oude Kerk slechts gedeeltelijk toegankelijk te maken voor Bezoekers.

  4.7 De Stichting kan een Bezoeker de (verdere) toegang tot de Oude Kerk voor (on)bepaalde ontzeggen indien:
  a) de Bezoeker mogelijk onder invloed verkeert van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of vergelijkbare middelen;
  b) de Bezoeker in een andere psychische of lichamelijke staat verkeert, of gedragingen vertoont, die mogelijk een gevaar oplevert of opleveren voor de (verstoring van de) rust, orde of veiligheid van de Oude Kerk, daarin aanwezige zaken of personen, of als de Stichting een andere reden heeft om te vermoeden dat een dergelijk gevaar ontstaat;
  c) de Bezoeker gedragingen vertoont of eerder heeft vertoond die (mogelijk) een gevaar opleveren of hebben opgeleverd voor de rust, orde of veiligheid van de Oude Kerk, daarin aanwezige zaken of personen;
  d) de Bezoeker in strijd handelt met deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de huisregels van de Oude Kerk of overige door of namens de Stichting gestelde voorwaarden of gegeven aanwijzingen, of;
  e) er sprake is van een calamiteit in de Oude Kerk, zoals de verdwijning van een (kunst)voorwerp of verstoringen van de rust, orde of veiligheid van de Oude Kerk, daarin aanwezige zaken of personen.
  In de onder a tot en met d genoemde gevallen heeft de Bezoeker geen aanspraak op restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs.

  4.8 Het is verboden in de Oude Kerk mee te nemen: wapens of andere voorwerpen waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht of die mogelijk een ander gevaar opleveren voor de rust, orde of veiligheid van de Oude Kerk, in de Oude Kerk aanwezige zaken of personen, waaronder mede wordt verstaan puntige en/of scherpe voorwerpen, stompe voorwerpen waarmee letsel of schade kan worden toegebracht, ontplofbare en ontvlambare stoffen, chemische en toxische stoffen en vloeistof houdende dragers.

  4.9 De Stichting kan verboden voorwerpen ofwel in beslag nemen ofwel de Bezoeker verzoeken de verboden voorwerpen af te geven. Indien de Bezoeker daar geen medewerking aan verleent, kan hem of haar de toegang tot de Oude Kerk ontzegd worden zonder dat de Bezoeker aanspraak heeft op restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs. Afhankelijk van de aard van het verboden voorwerp kan de Oude Kerk afgegeven of in beslag genomen voorwerpen afgeven aan de politie, weggooien of (laten) vernietigen.

  4.10 Bezoekers en de door hen meegebrachte zaken (waaronder (hand)tassen, koffertjes, kinderwagens, buggy’s, rolstoelen en andere zaken) kunnen worden onderworpen aan een controle op de aanwezigheid van verboden voorwerpen. Een Bezoeker die zijn medewerking daaraan weigert, kan de toegang tot de Oude Kerk worden ontzegd zonder dat deze aanspraak heeft op restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs.

  4.11 Bezoekers dienen zichzelf te kunnen identificeren.

  4.12 Het Museum is toegankelijk voor minder validen. Het gebruik van voertuigen (daaronder begrepen scootmobiels, fietsen en steps) in de Oude Kerk, alsmede het gebruik van skates en skateboards is evenwel niet toegestaan.

  4.13 Bezoekers zullen zich tijdens hun verblijf in de Oude Kerk houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de huisregels van de Oude Kerk en overige door of namens de Stichting gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen.

  4.14 Kinderen jonger dan 12 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegang tot de Oude Kerk.

  4.15 Het is niet toegestaan in de Oude Kerk:
  a) tentoongestelde objecten aan te raken;
  b) goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
  c) andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;
  d) (huis-)dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden;
  e) te roken of verdovende middelen te nuttigen;
  f) eten of drinken te nuttigen, uitgezonderd in de Koffieschenkerij of bijhorende tuin;
  g) foto-, video- of filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks);
  h) te tekenen of schilderen, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting wat betreft de te gebruiken materialen.

  4.16 Ouders/verzorgers, leraren en andere begeleiders van Bezoekers staan ervoor in dat de door hen begeleide Bezoekers zich zullen houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de huisregels van de Oude Kerk of overige door of namens de Stichting gestelde voorwaarden of gegeven aanwijzingen, en zijn daarvoor aansprakelijk.

 

 1. Groepen
  5.1 Niet door de Stichting georganiseerde bezoeken van Groepen dienen altijd van tevoren te worden aangemeld via het mailadres educatie@oudekerk.nl. De Stichting kan Groepsbezoeken om haar moverende redenen weigeren, bijvoorbeeld als daar in de Oude Kerk geen of onvoldoende capaciteit voor is, of indien door die bezoeken te weinig capaciteit voor de aanwezigheid van overige Bezoekers zal zijn.5.2 De Stichting is gerechtigd niet van tevoren aangekondigde bezoeken van een Groep te weigeren.5.3 Voor het primair onderwijs dienen er voor iedere Groep tot 15 leerlingen tenminste twee begeleiders aanwezig te zijn. Voor Groepen met leerlingen uit het voortgezet onderwijs is dat minimum een begeleider. Indien een Groep uit meer leerlingen bestaat, zal er voor iedere aanvullende hoeveelheid van zeven leerlingen een extra begeleider aanwezig zijn.

  5.4 Groepsbezoeken zijn slechts mogelijk na aanschaf van Entreetickets voor iedere deelnemer van de Groep. Het aanmelden van een Groep geeft geen garantie dat er geen wachttijd is bij de kassa of de ingang.

  5.5 Bij aankomst van een Groep bij de Oude Kerk meldt de Groep zich aan op vertoon van de (door de organisator eventueel vooraf online aangekochte) Entreetickets. De rest van de Groep wordt verzocht in de betreffende entreehal te wachten. Indien de Groep nog niet beschikt over geldige Entreetickets voor iedere deelnemer van de Groep, kan de Organisator van de Groep deze voorafgaand aan het bezoek, aanschaffen bij de kassa van de Stichting. De Groep kan vervolgens op vertoon van de Entreetickets de Oude Kerk binnengaan.

  5.6 Hetgeen in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is opgenomen ten aanzien van Bezoekers geldt tevens voor Organisatoren, tenzij uit de aard of strekking van de desbetreffende bepaling anders volgt.

 

 1. Aansprakelijkheid
  6.1 Het verblijf van Bezoekers in de Oude Kerk is voor eigen risico.6.2 De Stichting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Bezoekers en Organisatoren dat een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van de Stichting.6.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, vervolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen.

  6.4 De aansprakelijkheid van de Stichting is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
  a) het door de verzekeraar van de Stichting aan de Stichting ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag of, indien van toepassing;
  b) de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

  6.5 De Stichting is slechts gehouden tot het vergoeden van schade indien de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 90 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Stichting wordt gemeld.

  6.6 De Stichting is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Stichting zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, waaronder maar niet beperkt tot afwezigheid of overmacht van (indirecte) medewerkers, hulppersonen of toeleveranciers van de Stichting, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, oorlogen, aanslagen, natuurrampen, werkbezetting, stakingen, het niet-beschikbaar zijn van personeelsleden van de Stichting en andere stagnaties in de normale gang van zaken binnen de Stichting.

  6.7 De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid van de Stichting geldt tevens voor de aansprakelijkheid van bestuurders en medewerkers van de Stichting.

 

 1. Gevonden Voorwerpen
  7.1 Door de Bezoeker in de Oude Kerk gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalies van de Oude Kerk.7.2 De Oude Kerk zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen.7.3 Voor teruggave van een gevonden voorwerp dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Als de Stichting twijfelt of de gestelde eigenaar wel de eigenaar van het voorwerp is, kan de Stichting vragen bewijs van het eigendom te verschaffen.

  7.4 De Stichting is niet gehouden om gevonden voorwerpen te bewaren en is ter zake van de bewaring niet aansprakelijk.

  7.5 De Stichting behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

 

 1. Klachten
  8.1 In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een mail te sturen naar info@oudekerk.nl.8.2 De Stichting zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van een klacht reageren.

 

 1. Privacy
  9.1 Persoonsgegevens van Bezoekers worden behandeld met inachtneming van het privacyreglement van de Stichting en de geldende wet- en regelgeving. Het privacyreglement is hier te raadplegen.

 

 1. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
  10.1 Door Bezoekers in de Oude Kerk gemaakte foto’s, video’s en/of filmopnamen mogen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting die daar (financiële) voorwaarden aan kan stellen.10.2 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van de Stichting, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op oudekerk.nl/nieuws/algemene-bezoekersvoorwaarden/.10.3 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoekers of Organisatoren enerzijds en de Stichting anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Stichting kiest voor een andere bevoegde rechter.

  10.4 Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting aangegeven zijn algemene voorwaarden van derden, waaronder van de Bezoekers en Organisatoren, niet van toepassing.

 

Afdeling 2 –Public Programme Activiteiten

 1. Algemeen
  11.1 Deze afdeling is van toepassing op de organisatie door de Stichting van, en de deelname van Bezoekers aan, Public Programme Activiteiten.11.2 Naast de bepalingen uit deze afdelingen zijn de bepalingen uit afdeling 1 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing. Voor zover bepalingen uit deze afdeling tegenstrijdig zijn met bepalingen uit afdeling 1, prevaleren de bepalingen uit deze afdeling.11.3 Op Public Programme Activiteiten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden door de Stichting vermeld op de website oudekerk.nl of anderszins.11.4 Communicatie met de Stichting over Public Programme Activiteiten vindt plaats per mail via info@oudekerk.nl of via telefoonnummer + 31 (0)20 625 82 84, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

 1. Toegang en deelname
  12.1 Bij een Public Programme Ticket is de toegang tot de Oude Kerk inbegrepen, tenzij uit de aard van de betreffende Public Programme Activiteit anders volgt (zoals een rondleiding buiten de muren van de Oude Kerk).12.2 Wijziging van de datum van deelname aan een Public Programme Activiteit die op meerdere data wordt aangeboden is slechts mogelijk als de Stichting dat verzoek schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door minimaal zeven dagen voor aanvang van de oorspronkelijke datum van deelname een e-mail te sturen aan info@oudekerk.nl met vermelding van de naam van de deelnemer(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. De Stichting kan een verzoek om haar moverende redenen toe- of afwijzen.12.3 Tenzij anders vermeld is een Public Programme Ticket overdraagbaar aan een andere persoon, mits:
  a) de oorspronkelijk deelnemende Bezoeker tijdig per e-mail (info@oudekerk.nl) de volledige gegevens van de andere persoon aan de Stichting doorgeeft; en
  b) de andere persoon voldoet aan de gestelde voorwaarden van de deelname aan de desbetreffende Public Programme Activiteiten, zoals een minimumleeftijd, en;
  c) de Stichting per e-mail akkoord is gegaan met de overdracht.

  12.4 Een Public Programme Activiteit vindt plaats op de door of namens de Stichting aangegeven datum, tijd en locatie en heeft de door of namens de Stichting omschreven eigenschappen.

  12.5 De Stichting is gerechtigd om het programma van een Public Programme Activiteit te wijzigen. De kopers van de betreffende Public Programme Tickets worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld indien de Stichting over de contactgegevens beschikt. Indien de inhoud van een educatieve Activiteit fundamenteel wijzigt, zal de Stichting de kopers van de betreffende Public Programme Tickets de gelegenheid bieden om de deelname kosteloos te annuleren binnen vijf werkdagen na voornoemde kennisgeving. Hiertoe behoren niet wijzigingen in de locatie, maar bijvoorbeeld wel een wijziging in datum, aanvangstijdstip en/of inhoud van de Public Programme Activiteit.

 

Afdeling 3 – Speciale bepalingen Organisatoren van Groepsbezoek

 1. Algemeen
  13.1 Deze afdeling is van toepassing op Organisatoren en Bezoekers die met of via een Organisator de Oude Kerk bezoeken en daarmee verband houdende verbintenissen tussen de Organisator, Bezoekers en de Stichting.13.2 Naast de bepalingen uit deze afdelingen zijn de bepalingen uit afdeling 1 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing. Voor zover bepalingen uit deze afdeling tegenstrijdig zijn met bepalingen uit afdeling 1, prevaleren de bepalingen uit deze afdeling.13.3 De Organisator staat ervoor in dat de Bezoekers die met of via de Organisator de Oude Kerk betreden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tevens aanvaarden en daaraan zullen houden.

  13.4 Overeenkomsten worden aangegaan tussen de Organisator en de Stichting.

  13.5 Communicatie met de Stichting over Groepsbezoeken van de Oude Kerk met een Organisator, vindt plaats per e-mail via educatie@oudekerk.nl of telefonisch via + 31 (0)20 625 82 84, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

 1. Toegang en deelname
  14.1 Organisatoren en eigen gidsen die de Oude Kerk toetreden dienen zelf ook te beschikken over een Toegangsbewijs.

  14.2 Het staat de Organisator vrij een Groep in de Oude Kerk rond te laten leiden door een eigen gids, tot een maximum van 20 Bezoekers per gids.

 

 1. Rondleiding door een rondleider van de Oude Kerk
  15.1 De Organisator die een Groep wil laten begeleiden door een rondleider van de Stichting dient daarvoor tenminste 5 werkdagen van tevoren een verzoek bij de Stichting in te dienen via het e-mailadres educatie@oudekerk.nl.

  15.2 De Stichting garandeert niet te allen tijde rondleiders beschikbaar te hebben.15.3 Per rondleider geldt een maximum tot 15 Bezoekers.

  15.4 Indien de toegewezen rondleider de rondleiding niet kan uitvoeren, spant de Stichting zich in een andere rondleider te vinden. De Organisator wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

  15.5 Tot uiterlijk 5 werkdagen voor het geplande bezoek kan de rondleiding kosteloos worden gewijzigd/geannuleerd. Daarna is de Stichting genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.


Delen